Projectes Drets Culturals :

Enrere

Bolivia 2007-09

Bolivia 2007-09 – Cultural instruments for the improvement of sexual and reproductive health


Instruments culturals per a la millora de la salut sexual i reproductiva – Projecte recolzat per l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament.

La Fundació Interarts (Barcelona) i Family Care International/Bolivia, treballaran conjuntament durant el 2007 per avançar i operativitzar els vincles entre l’exercici dels drets culturals i el desenvolupament de les capacitats i les condicions per l’ampli desenvolupament de l’exercici dels drets sexuals i reproductius, amb l’objectiu de reduir barreres culturals a l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva (SSR). Aquest projecte contribuirà a avançar en els coneixements i l’articulació dels factors culturals en els processos de desenvolupament relatius als Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni: promoure la igualtat de gènere i l’autonomia de les dones (3) i millorar la salut materna (5).

Els factors culturals han estat identificats com una important barrera a l’accés als serveis de SSR als països de la regió andina. Tot i que l’estat garanteix l’accés universal i gratuït a la salut maternoinfantil, les dones indígenes de les zones rurals continuen quedant al marge d’aquestes avenços. Les barreres culturals impedeixen que es rebi una atenció sanitària de qualitat i d’aquesta manera constitueixen una causa indirecta de les altes taxes de mortalitat materna que encara es registren a diferents països. L’oferta pública de serveis de salut sexual i reproductiva no té en compte les expectatives, sabers, tradicions i cosmovisions de les usuàries, cosa que al seu torn reforça les resistències de les usuàries indígenes per acudir a un centre de salut buscant una atenció adequada. En els darrers anys, s’ha identificat la importància d’abordar els factors culturals relatius a la SSR i s’estan duent a terme nombroses experiències comunitàries de diàleg intercultural al mateix temps que s’articulen els elements programàtics per tal de tenir en compte aquests factors culturals en els programes de millora de la SSR de poblacions especialment vulnerables. Aquest projecte vol aportar un valor afegit/una nova perspectiva/una aportació a aquests diàlegs i avenços conceptuals des de l’enteniment dels drets culturals com drets humans.

Amb el recolzament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) l’any 2007 la Fundació Interarts i Family Care International/Bolivia duran a terme les següents accions:

1. Investigar, operativitzat i divulgar els avenços conceptuals en l’articulació dels drets culturals a l’àrea de la SSR, com noves aproximacions a les estratègies de SSR en contextos multiculturals. Els instruments generats seran recollits a la web: www.culturalrigths.net.

2. Adaptar, a les tierras bajas bolivianas, la Guía ampliada para la atenció intercultural de la salud materna (Ministerio de Salud y Deportes, La Paz, 2005), prèvia investigació qualitativa dels factors culturals que repercuteixen en les altes taxes de mortalitat materna de les tierras bajas bolivianas. Aquesta tasca es durà a terme en coordinació amb la Mesa de Salud Intercultural del Ministerio de Salud y Deportes, els Servicios Departamentales de Salud (SEDES) dels departaments de les tierras bajas bolivianas així com amb secretaris de salut d’organitzacions indígenes de base.

3. Elaborar i divulgar informació que respongui a les necessitats i patrons culturals de la població indígena de les tierras bajas, per superar les barreres culturals que inhibeixen la demanda de serveis de SSR coberts pel Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y fomentar el coneixement del dret a la cultura i a la participació social en salut a escala municipal mitjançant els Directorios Locales de Salud (DILOS).

Galeria d'imatges:

Imagen de prueba
Women Deliver. Londres.
Lilia Rodriguez. Women Deliver. Londres.
Lilia Rodriguez. Women Deliver. Londres.
Monica Yaksic. Women Deliver. Londres.
Taller CIDOB. La Paz 19 Nov.
Taller CIDOB. La Paz 19 Nov.
Taller CIDOB. La Paz 19 Nov.
Taller consultatiu. 20 Nov 2007. La Paz. Foto Ione Hermosa.
Taller consultatiu. 20 Nov 2007. La Paz. Foto Ione Hermosa.
Taller consultatiu. 20 Nov 2007. La Paz. Foto Ione Hermosa.
Taller consultatiu. 20 Nov 2007. La Paz. Foto Ione Hermosa.
Taller consultatiu. 20 Nov 2007. La Paz. Foto Ione Hermosa.
Taller consultatiu. 20 Nov 2007. La Paz. Foto Ione Hermosa.
Ministre de Salut d'Espanya visitant el stand de la 2a Preconferència dels Pobles Indigenes i VIH a Mèxic  - agost 2008
Ministre de Salut d'Espanya visitant el stand de la 2a Preconferència dels Pobles Indigenes i VIH a Mèxic  - agost 2008Otros recursos


Associación Pro Derechos Humanos
http://www.aprodeh.org.pe/desc/documentos2007.html


Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Naciones Unidas (1979)
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/e1cedaw_sp.htm


Campaña Amnistia Internacional: Perú, la discriminación de las mujeres en los servicios de salud Perú
http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/peru-salud-materno-infantil/
info@es.amnesty.orgPujar