Interarts

Interarts construeix aquest portal com element clau en la investigació que El portal recull informació i documentació sobre temes
com els drets culturals, el desenvolupament humà, els indicadors culturals,
la cultura i els drets humans i la diversitat. A més a més, documenta els
projectes que estan actualment en curs en aquests àmbits i relata les
notícies més rellevants. Té com a objectiu ser una eina d’utilitat per
investigadors, responsables de polítiques i per a la societat civil, i
proporciona una plataforma per a la interacció i la comunicació electrònica
sobre els temes mencionats.

About

.

Revisions Pre-Fòrum

Dins del marc del Fòrum Universal de les Cultures, la Fundació Interarts va organitzar amb socis locales tres reunions en tres regions diferenciades
en el panorama cultural mundial. Aquestes jornades de debat es varen
realitzar a Maputo, Mosambique; Sao Paolo, Brasil i Amman, Jordània, i varen ser un primer esborrany
per l’intercanvi d’idees sobre temes que posteriorment es desenvoluparien a
Barcelona, entre els dies 23 i 27 d’agost de 2004 durant el Fòrum Universal
de les Cultures.

Fórum Barcelona 2004

Entre els dies 24 i 27 d’agost de 2004, l’ Agència Espanyola de Cooperació Internacional i la Fundació Interarts van organitzar el Diàleg sobre Drets Culturals i Desenvolupament Humà, juntament amb l’ Oficina del Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans i l’ Oficina del Informe de Desenvolupament del PNUD. Aquesta trobada internacional, celebrada en el marc del Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, va tenir com a principal objectiu estimular la reflexió i el debat sobre la cultura i el desenvolupament al segle XXI, d’acord a dues línies de treball. La primera, el debat sobre la rellevància dels drets culturals i especialment el dret a participar en la vida cultural, i en segon lloc, l’estudi de la contribució que la cultura fa al desenvolupament humà.

Parlem sobre